Sem napíšte čo hľadáte

Pomoc

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je erlen s.r.o., IČO: 48329304 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 106612/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu mojtoj.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.mojtoj.sk. Spotrebiteľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“)

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany spotrebiteľa návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

Predávajúci:

erlen s.r.o., Holíčska 3, 851 05  Bratislava,
Telefón: 0905 989 424 (denne v čase od 9.00 – 18.00 hod), email: info@mojtoj.sk
IČO: 48 329 304, DIČ: 2120134335, IBAN: SK4811000000002948010739 BIC (Swift) kód: TATRSKBX. Nie sme platcami DPH.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Predávajúci so spotrebiteľom uzatvára na diaľku zmluvu, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu mojtoj.sk predávajúceho.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom vrátane objednávky cez e-shop.

Po spätnom potvrdení objednávky kupujúceho, ktoré zasielame e-mailom, vzniká záväzná kúpno-predajná zmluva je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Za spätné potvrdenie sa nepovažuje automatický e-mail, ktorý dostanete ihneď po zaslaní objednávky. Ten slúži len ako informácia o zaevidovaní objednávky v našom elektronickom systéme.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať spotrebiteľa o dodatočné autorizovanie – potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne spotrebiteľ nereaguje na emailovú požiadavku predajca do 5 dní od jej zaslania, predávajúci  považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

Ceny a označenie tovaru

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná (nie sme platcami DPH), čiže vrátane všetkých daní a poplatkov  okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť  s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať  takáto zmena ceny vplyv.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Ak je uvedené, že máme tovar „na sklade“, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. O dostupnosti  tovaru Vás budeme informovať.

Ak je uvedené, že tovar je „na objednávku“ dostupnosť tovaru preveríme u našich dodávateľov a znamená to že tovar bude dodaný s predĺženou dodacou lehotou pokiaľ je dostupný. Pri objednávke tovaru od 30 do 100 Eur môže byť dodacia lehota do 14 dní, pri tovare nad 100 Eur môže byť dodacia lehota do 7 dní. O dodacej lehote Vás budeme informovať.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas zákazníka s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje zákazníka odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcii alebo dodatočných poplatkov.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

V prípade bankového prevodu vopred ako Vami zvoleného spôsobu platby však odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. 

Minimálna objednávka

Pre objednávku tovaru označeného „na sklade“ neexistuje limit minimálnej objednávky. Pri objednávke tovaru „na objednávku“ si predávajúci vyhradzuje možnosť odmietnuť objednávku v sume nižšej ako 30 Eur.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená zákazníkom v elektronickej objednávke obchodu. Spotrebiteľ  sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody so spotrebiteľom.

V prípade, ak si spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spôsob platby

Spotrebiteľ  uhrádza sumu objednávky
– platobnou kartou cez internet: kupujúci po dokončení objednávky bude presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.
– prevodným príkazom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@mojtoj.sk

Poštovné a iné poplatky

Poštovné je spotrebiteľ povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V e-shope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné:

Kuriérom pri platbe na účet vopred     3,40 €                                 
Kuriérom na dobierku                                 4,40 €

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené zákazníkovi na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe zákazníkovho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Stornovanie objednávky

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u zákazníka. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú zákazníkovi účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že zákazník uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod, platba kreditnou kartou a pod.) Predajca vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením – prevodom na bankový účet, na účet platobnej karty a pod.).

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo emailom na info@mojtoj.sk, pričom môžete použiť formulár dostupný tu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Ak sa rozhodnete tovar nám vrátiť, oznámte nám to prosím vopred e-mailom a uveďte spôsob, akým nám tovar doručíte.  Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Vrátený tovar odporúčame kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.  Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť

Po odstúpení od zmluvy zákazníkovi vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu . Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Záručná doba a reklamovanie tovaru

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva kupujúcim – podnikateľom ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku.

 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si spotrebiteľ neprial inak.

 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal  balíka a pod.) nepreberajte!

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený tu.

Alternatívnom riešení sporov (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mojtoj.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Pre spracovanie a doručenie Vašej objednávky, potrebujeme od Vás poznať niektoré Vaše osobné údaje. Pri spracovaní údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon).

Pri objednávke a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytujeme  ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia (spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o.), ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru a to meno a priezvisko, adresa dodania a telefónne číslo. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Databázu osobných  údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky..

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby.

 Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ zaškrtnutím políčka ,,Obchodné podmienky“ pred odoslaním objednávky alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim  a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mojtoj.sk. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2016.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj.
Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

Autorské práva
© 2017 mojtoj.sk Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od erlen, s.r.o. zakázané.

Najčastejšie otázky

Q: Je možné prevziať tovar osobne?

A: Odberné miesto neprevádzkujeme, avšak v rámci Bratislavy Vám radi vyjdeme v ústrety a po dohovore vopred si môžeme dohodnúť miesto stretnutia na prevzatie hračky.

Q: Aké možnosti platby ponúkate?

A: V súčasnosti môžete uhradiť svoju objednávku prevodom na účet, alebo priamym vkladom hotovosti v banke, alebo platbou priamo u kuriéra na dobierku. Najlacnejší a najrýchlejší spôsob je prevod v banke, alebo vklad na účet.

Q: Ako rýchlo bude tovar expedovaný?

A: V prípade, že ste si objednali tovar, ktorý je označený na sklade, tak v princípe najneskôr do 24 hodín (ak to nie je víkend) od pripísania platby na náš účet, respektíve pri voľbe platby na dobierku do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

Q: V akej kvalite ponúkate hračky?

A: Naše hračky sú certifikované, Eco Friendly, vyrobené z prírodných materiálov.

Q: Odoslal som objednávku a ešte chcem doplniť hračku, je to možné?

A: Samozrejme,  pokiaľ ešte nebola expedovaná. V prípade,  že ste si objednali tovar na objednávku však musíte počítať s tým,  že dodávka sa môže zdržať.

Q: Omylom som objednal viac kusov ako som chcel, je možné zmeniť objednávku?

A: Áno,  je to možné v prípade, že tovar ešte nebol expedovaný. Kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.

Q: Posielate zásielky aj do zahraničia?

A: Áno,  posielame,  no je potrebné rátať so špeciálnou cenou za kuriéra. Pri zasielaní do štátov mimo EU je potrebné počítať aj s colnými poplatkami.

Q: Musím sa zaregistrovať, keď chcem u vás nakupovať?

A: Nie. Aby ste u nás nakúpili stačí si vybrať hračky, pridať ich do košíka a objednať. Ak u nás nakupujete pravidelne, ako registrovaný zákazník máte prehľad o vašich minulých nákupoch a tiež iné výhody pre našich registrovaných zákazníkov.

Q: Mám zaplatiť objednávku bankovým prevodom vopred alebo ma k tomu vyzvete?

A: Po zaevidovaní vašej objednávky vás budeme informovať o čísle účtu a variabilnom symbole na úhradu.

Možnosti platby

Hračku, ktorú ste si v MojToj vybrali, môžete zaplatiť troma spôsobmi: platbou vopred na náš účet, platbou kartou alebo dobierkou, teda platbou priamo kuriérovi pri prebratí balíčka.

Typ platby si volíte ako jeden z krokov v nákupnom košíku. Podľa zvoleného typu platby bude závisieť aj výsledná cena vašej objednávky, ku ktorej musíme pripočítať ešte cenu za dopravu.

Platba Dobierkou

Pri platbe dobierkou platíte priamo kuriérovi pri preberaní vášho balíčka. Pri sume nad 30 eur môžete zaplatiť kuriérovi aj kartou, inak majte, prosíme, pripravenú hotovosť. Cena dopravy pri platbe na dobierku je 4,40 eur.

Kuriér vám balíček doručí hneď na druhý pracovný deň od potvrdenia objednávky. Samozrejme, pokiaľ máme hračku na sklade. V prípade, že u nás hračku nemáme, budeme vás o termíne doručenia informovať e-mailom.Ak si želáte balíček doručiť v nejaký konkrétny špeciálny deň, napíšte nám to prosím do poznámky vašej objednávky. Ak na to zabudnete, môžete nám termín doručenia napísať aj na info@mojtoj.sk

Platba vopred na náš účet

Pri tomto spôsobe platby vám na e-mail zašleme platobné údaje a budeme trpezlivo čakať, kým nám vaše peniaze doletia na účet. Hneď na to vám balíček odošleme. Ten vám opäť privezie kuriér a my vás budeme vopred informovať, ktorý deň sa u vás zastaví. Cena dopravy pri platbe vopred je 3,40 eur.

Platba kartou

Pri platbe kartou budete po objednaní tovaru presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu, kde zadáte údaje zo svojej platobnej karty a prevediete tak okamžitú platbu. Zásielku vyexpedujeme v najbližší pracovný deň.

Pri službe Prekvapenie je treba zvoliť výhradne platbu vopred.

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené zákazníkovi na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Spôsob dopravy

Hračky z nášho internetového hračkárstva vám kuriér doručí vždy priamo do rúk na adresu, ktorú ste zadali v objednávke.

Na prepravu balíkov využívame služby tretích strán. Váš balíček starostlivo zabalíme, aby sa k vám dostal čo najbezpečnejšie a aby bolo pri tom vašej hračke čo najpohodlnejšie.

Ceny dopravy závisia od spôsobu platby, ktorú si vyberiete: ak si zvolíte platbu na dobierku, za dopravu zaplatíte 4,40 eur. Pri platbe vopred na náš účet  a pri platbe kartou stojí doprava 3,40 eur.

Ochrana osobných údajov

Pre radosť z hračiek z nášho eshopu potrebujeme od Vás poznať niektoré Vaše osobné údaje pre spracovanie Vašej objednávky. Pri spracovaní údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

Pri objednávke a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si prajete doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytujeme  ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru a to meno a priezvisko, adresa dodania a telefónne číslo. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Spolupracujeme s kuriérskou spoločnosťou DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, dpd@dpd.sk

Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je retrohracky.sk oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že retrohracky.sk nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu, ktoré sú definované vo všeobecných obchodných podmienkach na mojtoj.sk

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

Odstúpenie od zmluvy

Nevyhovuje vám dodaný tovar, alebo ste mali inú predstavu? Aj keď sa maximálne snažíme o verné zobrazenie produktu s jeho popisom je možné, že vám z nejakého dôvodu nevyhovuje naživo. V súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku máte možnosť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar bez udania dôvodu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od  zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese  erlen s.r.o, Holíčska 3, 851 05  Bratislava alebo elektronicky na info@mojtoj.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť z našej internetovej stránky. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená na rovnaký účet ako bola uskutočnená platba, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade úhrady prostredníctvom dobierky Vám budú peniaze poukázané prostredníctvom Slovenskej pošty, prípade zaslaním na účet.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Neskoršie zaslanie tovaru môže predĺžiť lehotu splatnosti uhradenej sumy a to o taký počet dní, kým bude tovar doručený, alebo bude preukázané jeho odoslanie. Tovar musí byť zaslaný najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení o zmluve. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Doručenie tovaru predávajúcemu

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na základe odstúpenia od zmluvy v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátený tovar odporúčame kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.  Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou erlen s.r.o., so sídlom Holíčska 3, 851 05  Bratislava, IČO: 48329304 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 106612/B ( ďalej len ,, Predávajúci“) zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a služieb (ďalej len ,,reklamácia“) a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Všeobecné ustanovenia

 • Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.
 • Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a upravuje práva kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.
 • Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
 • Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, prípadne sériové číslo).

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, je povinný pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V prípade, že zásielka doručená kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0905989424 alebo e-mailom na adrese info@mojtoj.sk

Záručná doba a záručné podmienky

 • Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy tovar prevziať sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru
 • Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. 
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou vadou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté a)  prirodzeným opotrebením veci
  b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar)
  c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových, či kovových častí
  d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
  e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou
  f) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou
  g) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.),
  h) poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorého podstatou je jeho degradácia v priebehu času alebo používania, najmä na náplne (napríklad bublifuk, pero, sada konfiet a podobne)

Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar odporúčame kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. 

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme. Tovar posielajte späť až po výzve! Neposielajte tovar späť pred našim odsúhlasením!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu : 

erlen s.r.o, Holíčska 3, 851 05  Bratislava

Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci vyplní Reklamačnú formulár dostupný na internetovej stránky mojtoj.sk. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a  začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného reklamačného formulára – Reklamačný formulár si stiahnete  tu.
 • v návode na montáž označiť reklamovaný diel
 • priložená fotodokumentácia
 • kópia dokladu o nákupe
 • doručenie reklamovaného tovaru – až po výzve!

 

Riešenie reklamácie

Kupujúci – spotrebiteľ:
 1. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:∙ ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,∙ ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,∙ ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 2. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 3. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď);
 4. predávajúci ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
Kupujúci – podnikateľ
 1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
 3. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 4. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.
 6. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.3.2016. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.mojtoj.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu mojtoj.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.